Encyclopedia-Of-Armour-Modelling-Techniques-Vol.-3-Camouflage-(Polish)
 • Item number: A.MIG-6202
37,51 €

including 7% VAT., plus shipping (Standard)

Recommended retail price: 37,51 €
Not available now!

Description
short information
 • Item number:
  A.MIG-6202
 • Category:
 • Shipping weight:
  0,40 Kg
 • Product weight:
  0,40 Kg
Description
ACHTUNG. Diese Ausgabe ist in POLNISCHER Sprache!

WARNING. This issue is only in POLISH language.

Prze?omowa encyklopedia technik modelarskich, wykorzystywanych w modelarstwie pancernym, autorstwa Miga Jiméneza, twórcy ?FAQ? 1 i 2, bestsellerowych ksi??ek w historii modelarstwa, a tak?e najlepszych modelarzy pancernych z ca?ego ?wiata, pracuj?cych pod jego kierunkiem.
Ze 150 stron, ilustrowanych ponad 700 wysokiej jako?ci kolorowymi zdj?ciami, modelarze mog? dowiedzie? si? wszystkiego o malowaniu ró?nych rodzajów kamufla?y. Poznaj? zarówno najprostsze procesy dla pocz?tkuj?cych, jak i zaawansowane techniki dla bardziej do?wiadczonych.
W Tomie 3 szczegó?owo opisano proces malowania kilku typów kamufla?y, w tym schematów wielobarwnych, pustynnych, zimowych czy pojazdów pozostawionych w miniowym podk?adzie, a tak?e techniki s?u??ce do wykonania widocznych na pojazdach wojskowych odprysków. Modelarz dowie si? równie?, jak nanosi? efekty pozwalaj?ce zmieni? odcie? kolorów kamufla?u przy u?yciu ?oszy, filtrów i farb olejnych. Wreszcie przejdziemy do zaawansowanych technik malarskich, wspó?cze?nie wykorzystywanych w modelarstwie: stylu czarno-bia?ego, modulacji, o?wietlenia zenitalnego, rozja?niania paneli czy o?wietlenia punktowego.
Procesy przedstawione w tej encyklopedii sk?adaj? si? z opisów i zdj??, bardzo precyzyjnie pokazuj?cych ka?dy krok. Wydawnictwo jest zatem niezb?dnym przewodnikiem, istotnym narz?dziem na biurku czy stole warsztatowym wszystkich fanów modeli pojazdów pancernych. Encyklopedia b?dzie poszerzona o 3 kolejne tomy, które zostan? wkrótce wydane. Ka?dy z nich b?dzie szczegó?owo ukazywa? zagadnienia zwi?zane z modelarstwem pancernym.
Question on item
Question on item
Salutation
Notify me when this product is available
Notify me when this product is available
Brands
Our Partners
Paint services
terrain building services
Downloads Tutorials/Manuals