Encyclopedia-Of-Armour-Modelling-Techniques-Vol.-3-Camouflage-(Polish)
 • Item number: A.MIG-6202
37,51 €

including 5% VAT., plus shipping (Standard)

Recommended retail price: 37,51 €
Currently not in stock!

Encyclopedia-Of-Armour-Modelling-Techniques-Vol.-3-Camouflage-(Polish)
ACHTUNG. Diese Ausgabe ist in POLNISCHER Sprache!

WARNING. This issue is only in POLISH language.

Prze?omowa encyklopedia technik modelarskich, wykorzystywanych w modelarstwie pancernym, autorstwa Miga Jiméneza, twórcy ?FAQ? 1 i 2, bestsellerowych ksi??ek w historii modelarstwa, a tak?e najlepszych modelarzy pancernych z ca?ego ?wiata, pracuj?cych pod jego kierunkiem.
Ze 150 stron, ilustrowanych ponad 700 wysokiej jako?ci kolorowymi zdj?ciami, modelarze mog? dowiedzie? si? wszystkiego o malowaniu ró?nych rodzajów kamufla?y. Poznaj? zarówno najprostsze procesy dla pocz?tkuj?cych, jak i zaawansowane techniki dla bardziej do?wiadczonych.
W Tomie 3 szczegó?owo opisano proces malowania kilku typów kamufla?y, w tym schematów wielobarwnych, pustynnych, zimowych czy pojazdów pozostawionych w miniowym podk?adzie, a tak?e techniki s?u??ce do wykonania widocznych na pojazdach wojskowych odprysków. Modelarz dowie si? równie?, jak nanosi? efekty pozwalaj?ce zmieni? odcie? kolorów kamufla?u przy u?yciu ?oszy, filtrów i farb olejnych. Wreszcie przejdziemy do zaawansowanych technik malarskich, wspó?cze?nie wykorzystywanych w modelarstwie: stylu czarno-bia?ego, modulacji, o?wietlenia zenitalnego, rozja?niania paneli czy o?wietlenia punktowego.
Procesy przedstawione w tej encyklopedii sk?adaj? si? z opisów i zdj??, bardzo precyzyjnie pokazuj?cych ka?dy krok. Wydawnictwo jest zatem niezb?dnym przewodnikiem, istotnym narz?dziem na biurku czy stole warsztatowym wszystkich fanów modeli pojazdów pancernych. Encyklopedia b?dzie poszerzona o 3 kolejne tomy, które zostan? wkrótce wydane. Ka?dy z nich b?dzie szczegó?owo ukazywa? zagadnienia zwi?zane z modelarstwem pancernym.
short information
 • Item number:
  A.MIG-6202
 • Category:
 • Shipping weight:
  0,40 Kg
 • Product weight:
  0,40 Kg
Question on item
Salutation
Notify me when this product is available
Brands
Our Partners
Paint services
terrain building services
Trade fairs and events